Phần mềm khảo sát đánh giá

Phần mềm khảo sát đánh giá

CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM
QUẢN LÝ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ TRỰC TUYẾN - ONLINE
A. Ưu điểm của phần mềm
✓ Phần mềm được xây dựng phải là các ứng dụng được thiết kế theo mô hình
Web làm việc trên môi trường mạng Lan và mạng internet.
✓ Giao diện tiếng Việt dễ sử dụng. Chuẩn tiếng việt Unicode ở cả ba mức hiển thị,
xử lý và lưu trữ.
✓ Chạy trên hệ điều hành (OS): Windows XP, Windows 2008 server hoặc
cao hơn
✓ Phần mềm có thể mở rộng nâng cấp theo yêu cầu của khách hàng.
✓ Có quy trình quản lý và nghiệp vụ từ Tạo chủ đề/tiêu chí đánh giá - Tạo câu hỏi
– Tạo Form đánh giá – Phân tích dữ liệu khảo sát – Báo cáo thống kê theo nhu cầu
khách hàng.
✓ Cho phép kết nối với phần mềm Quản lý sinh viên/ Quản lý đào tạo để cập nhật tự
động cập nhật dữ liệu Giảng viên, học viên…
✓ Quản lý cơ sở dữ liệu tập chung thống nhất dùng chung có bảo mật phân quyền.
✓ Người dùng không phải dùng Phần mềm SPSS hoặc Excel để phân tích dữ liệu.
✓ In báo cáo, thống kê theo mẫu của khách hàng. Chia sẻ biểu mẫu qua email, đường
liên kết hoặc trang web
B . Các Modun chức năng chính
I. Phần mềm được thiết kế các Modun chức năng lớn thuận tiện và khoa học
với người sử dụng và phù hợp với quy trình công việc.
1. Modun Khảo sát - Đánh giá Online
2. Modun Nhận dạng phiếu đánh giá bằng giấy tự động.
3. Modun Quản lý câu hỏi đánh giá
4. Modun Quản lý đợt đánh giá
5. Modun Xử lý dữ liệu thu được
6. Modun Kết xuất báo cáo
7. Modun So sánh kết quả các kỳ đánh giá
II/ Trong các Mudun chức năng chính sẽ có nhiều các chức năng con để xử lý tác
vụ công việc cụ thể.
1. Modun Khảo sát - Đánh giá Online
✓ Cho phép tạo các đợt/kỳ đánh giá với các chủ đề và tiêu chí của khách hàng.
✓ Cho phép tạo các phom thu thập khảo sát đánh giá online
✓ Có chức năng chia sẻ phom khảo sát Email, tin nhắn, Zalo, đường liên kết Web…
2. Modun Quản lý câu hỏi đánh
✓ Cho phép tạo câu hỏi đánh giá và bản trả lời theo nhu cầu của người dùng
✓ Cho phép sửa, xóa, sao chép câu hỏi và bản trả lời
✓ Có thể phân loại các dạng câu hỏi
✓ Có thể nhập câu hỏi từ các file MS Word, Excel theo cấu trúc .
✓ Có thể xuất câu hỏi ra file MS Word, Excel.
✓ Có quy trình phê duyệt câu hỏi trước khi được đưa vào sử dụng
✓ Tính được độ tin cậy của các item, của phiếu khảo sát;
✓ Tính được hệ số tương quan trong, tương quan ngoài;
✓ Tính được hệ số tin cậy của từng item và toàn bộ phiếu điều tra
3. Modun Quản lý đợt đánh giá gồm các chức năng
✓ Cho phép tạo ra các đợt đánh giá
✓ Lựa chọn câu hỏi và bản trả lời cho các đợt đánh giá.
✓ Quản lý các đợt đánh giá theo kỳ thời gian
✓ Lưu trữ nhiều đợt/ kỳ đánh giá của các loại phiếu khác nhau
✓ Có khả năng tìm phiếu theo ID
✓ Tạo được account đăng nhập và phân quyền sử dụng;
4. Xử lý dữ liệu điều tra thu được
• Nhập liệu:
✓ Cho phép nhập bằng tay dữ liệu khảo sát điều tra.
✓ Có Form nhập kết quả thuận tiện theo mẫu phiếu khảo sát
✓ Cho phép sửa, xóa và lưu kết quả nhập.
✓ Có khả năng ghi lại nhật ký nhập và nhật chỉnh sửa dữ liệu sau lưu
(highline) gồm các thông tin như: ngày giờ, accout nhập/chỉnh sửa.
✓ Cho phép nhập kết quả khảo sát từ file dạng Text.
✓ Cho phép nhập ID phiếu có cả dạng text và number và biến theo năm.
✓ Cho phép nhập mức độ đánh giá chỉ giới hạn nhập 1 ký tự (Ví dụ từ tc1.1
đến tc6.2 ở mẫu phiếu đanh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên),
✓ Tự động chuyển sang phần tiếp theo khi hết giới hạn ký tự;
✓ Phần câu hỏi mở cuối cùng là nhập dạng text.
• Xử lý số liệu:
✓ Tính được các kết quả như: giá trị trung bình, max, min,
✓ Cho phép tính được độ lệch chuẩn của từng tiêu chí, hệ số tin cậy và hệ số
tương quan (trong; ngoài) của từng item và toàn bộ phiếu.
✓ Có khả năng vẽ các dạng biểu đồ cho các bảng dữ liệu có thể xuất ra
5. Kết xuất báo cáo đánh giá
✓ Cho phép nhập dữ liệu/xuất kết quả nhập dữ liệu đánh giá dạng .xls; .doc
.sav; .dat;
✓ Xuất dữ liệu báo cáo thống kê theo 2 báo cáo mẫu của Nhà trường,
- Mẫu báo cáo tổng hợp: Kết quả thống kê phiếu lấy ý kiến từ người
học về hoạt động giảng dạy lý thuyết của giảng viên.
- Mẫu báo cáo tổng hợp về phiếu đánh giá toàn khóa học.
- Các mẫu báo cáo khác được thiết kế thêm theo nhu cầu.
C. Một số giao diện của phần mềm
✓ Giao diện nhận dạng và đọc dữ liệu tự động từ phiếu điều tra cập nhật
vào phần mềm bằng phương pháp thông qua máy scan phiếu
✓ Giao diện hình ảnh phiếu điều tra được scan vào phần mềm và được quản
lý đánh số theo từng hồ sơ
✓ Giao diện quản lý và tìm kiếm phiếu điều tra
✓ Giao diện dữ liệu đã được cập nhật tự động vào phần mềm
✓ Giao diện hỗ trợ nhập bằng tay những dữ liệu dạng text
✓ Giao diện lựa chọn và kết xuất báo cáo
✓ Giao diện mẫu báo cáo khảo sát theo quy định


17-10-2022

176 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL