Phần mềm trắc nghiệm Online

Phần mềm trắc nghiệm Online

Tổng quan hệ thống phần mềm

 • Hỗ trợ đầy đủ quy trình đánh giá giáo dục.
 • Dựa trên lý thuyết trắc nghiệm.
 • Phù hợp với nhiều đơn vị.
 • Các chức năng chính
 • Quản lý danh mục môn học.

  Phân chia môn học theo chủ đề.

  Phân chia các mức độ đánh giá.

  Quản lý các ngân hàng câu hỏi.

  Quản lý xây dựng các ma trận kiến thức.

  Quản lý soạn câu hỏi:

  Hỗ trợ nhiều loại câu hỏi: Đúng sai, nhiều lựa chọn, trả lời ngắn, điền khuyết, ghép cặp…

  Soạn thảo trên MS Word, Excel.

  Quản lý duyệt câu hỏi.

  Quản lý nhập tham số cho câu hỏi.

 • Quản lý đề thi
 • Báo cáo kết quả thi
 • Phân tích đánh giá đề thi, câu hỏi


06-05-2022

809 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL