Cách viết CV và Cover letter của Harvard

Cái hay không thể giữ cho riêng mình 

Hôm nay mình muốn chia sẻ các bộ hướng dẫn viết CV và Cover Letter từ Đại học Harvard. Ngoài việc giới thiệu chi tiết về mặt cấu trúc, từ vựng, những điều nên hay không nên đề cập, còn có các mẫu viết hoàn chỉnh để các bạn tham khảo. Trường cũng tối ưu tài liệu theo từng bậc học (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ). Cụ thể:

1️⃣ 𝐇𝐚𝐫𝐯𝐚𝐫𝐝 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐦𝐞𝐬 & 𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞 (𝐂𝐮̛̉ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧): https://cdn-careerservices.fas.harvard.edu/.../resume-and...

2️⃣ 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫’𝐬 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐦𝐞 & 𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞 (𝐓𝐡𝐚̣𝐜 𝐬𝐢̃): https://cdn-careerservices.fas.harvard.edu/.../GSAS...

3️⃣ 𝐏𝐡𝐃 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐦𝐞 & 𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞 (𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃): https://cdn-careerservices.fas.harvard.edu/.../GSAS_phd...

4️⃣ 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐬𝐭’𝐬 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐦𝐞 & 𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞 (𝐍𝐡𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜): https://cdn-careerservices.fas.harvard.edu/.../gsas-just...

5️⃣ 𝐂𝐕 & 𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞 (𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́𝐭): https://cdn-careerservices.fas.harvard.edu/.../gsas-cvs...

Mùa tốt nghiệp đến rồi, hy vọng những tài liệu này giúp ích cho các bạn trong quá trình tìm việc, tìm trường như mong muốn.

My ở Cam

Attachments:

resume-and-letter_2022-1.pdf
gsas-cvs-and-cover-letters.pdf
gsas-just-for-scientists-cvs-resumes.pdf
GSAS_masters_resume_cover_letters.pdf
GSAS_phd_resume_cover_letters.pdf


Jul 09, 2024

3 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL