Giới thiệu Phần Mềm Quét Phiếu Điểm thi Tự Luận: TestSheet Reader

TestSheet Reader - Gii Pháp Quét Phiếu Đim TỰ LUẬN Nhanh Chóng, Chính Xác & Minh Bch

Bn là giáo viên đang tìm kiếm gii pháp quétphiếu đim t lun hiu qu, tiết kim thi gian và công sc? 

TestSheet Reader chính là gii pháp ti ưu dành cho bn!

1. Gii Thiu Chung

TestSheet Reader là phn mm quét phiếu đim t lun đưc phát trin bi Công ty C phn Tex VN, đơn v có hơn 10 năm kinh nghim trong lĩnh vc gii pháp công ngh giáo dc. Vi ggiao din 100% tiếng Vit, TestSheet Reader d dàng s dng và phù hp vi mi đi tưng giáo viên.

2. Tính Năng Ni Bt

  • To mu phiếu đim linh hot: Tùy chnh mu phiếu đim phù hp vi cu trúc đ thi ca tng trưng.
  • Nhn dng chính xác: Nhn dng đng lot nhiu phiếu đim khác nhau, đm bo nhận dạng với đ chính xác cao.
  • H thng báo cáo chi tiết: Cung cp báo cáo tng hp, chi tiết v đim s ca tng thí sinh, thng kê li, lch s chnh sa, đm bo minh bch trong quá trình chm thi.
  • Xut kết qu đa dng: Xut báo cáo đim thi dưi dng file Excel, Word,... thun tin cho vic lưu tr và s dng.

3. Li Ích Khi S Dng TestSheet Reader

  • Tiết kim thi gian & công sc: Gim thiu ti đa thi gian quét phiếu đim th công, gii phóng giáo viên khi khi lưng công vic nng n.
  • Nâng cao đ chính xác: Loi b sai sót trong quá trình chm đim, đm bo kết qu chính xác và khách quan.
  • Tăng cưng tính minh bch: Lưu tr lch s chnh sa, thng kê li chi tiết, đm bo tính minh bch trong quá trình quét phiếu điểm thi tự luận.
  • Qun lý d liu hiu qu: Lưu tr và qun lý d liu đim thi mt cách khoa hc, d dàng tra cu và s dng.

4. Kết Lun

TestSheet Reader là gii pháp quét_phiếu đim t lun ti ưu, mang đến hiu qu vưt tri cho giáo viên và nhà trưng. Liên h ngay vi chúng tôi đ đưc tư vn và tri nghim phn mềm.

Mẫu phiếu tự luận:

 

Nhóm zalo trao đổi: Zalo - Nhóm TestsheetReader


May 13, 2024

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL